پوشش میکروسکوپ

 بدون لاتکس

تولید شده از پلی اتیلن شفاف و با کیفیت بالا

پوشش دسته چراغ جراحی

 بدون لاتکس

تولید شده از پلی اتیلن شفاف و با کیفیت بالا

پوشش پروب سونوگرافی

 بدون لاتکس

تولید شده از پلی اتیلن شفاف و با کیفیت بالا

کاور سی آرم «فولورسکوپی»

 بدون لاتکس

تولید شده از پلی اتیلن شفاف و با کیفیت بالا

رسیور بیمار

 بدون لاتکس

تولید شده از پلی اتیلن شفاف و با کیفیت بالا

گاید دهانی آندوسکوپی

 بدون لاتکس

تولید شده از پلی اتیلن شفاف و با کیفیت بالا

بگ رزرو آمبوبگ

 بدون لاتکس

تولید شده از پلی اتیلن شفاف و با کیفیت بالا

آمبوبگ

 بدون لاتکس

تولید شده از پلی اتیلن شفاف و با کیفیت بالا

پوشش پروب دوربین

 بدون لاتکس

تولید شده از پلی اتیلن شفاف و با کیفیت بالا